Shift -November 11th -November 18th | Wednesday Night