Shift -November 12th- November 18th | Wednesday Night